upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to szansa na życie bez długów

Poważne długi to problem wielu Polaków. Brak spłaty powstałych zobowiązań to prosta droga do jeszcze większych problemów – dodatkowych kosztów, spirali zadłużenia, windykacji, a w konsekwencji nawet postępowania komorniczego. Gdy długi narastają, a dłużnik ma coraz więcej trudności z ich regulowaniem, często jedynym rozwiązaniem pozostaje upadłość konsumencka.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, inaczej bankructwo konsumenckie, to forma redukcji albo umorzenia zobowiązań konsumenta – osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Taka forma upadłości została wprowadzona w Polsce już ponad 10 lat temu, a dokładnie 31 marca 2009 roku. Następnie przepisy były wielokrotnie zmieniane – także na korzyść dłużników. Ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2020 roku, gdy 24 marca 2020 roku wprowadzono w życie Ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.

Dla osób fizycznych upadłość konsumencka jest często jedynym sposobem na to, aby poprawić swoją sytuację finansową – to szansa na całkowite oddłużenie, gdy dłużnik staje się niewypłacalny.

W jaki sposób można ogłosić upadłość konsumencką?

Aby dłużnik mógł ogłosić upadłość konsumencką, musi on spełnić odpowiednie warunki. W tym celu należy spełnić przesłanki pozwalające na ogłoszenie tej formy upadłości, a także złożyć wniosek.

Przesłanki pozwalające na ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Najnowsza wersja ustawy dotyczącej upadłości konsumenckiej zliberalizowała dotychczasowo obowiązujące prawo, dlatego obecnie dłużnicy muszą spełnić mniej wygórowane wymagania dotyczące ogłoszenia bankructwa.

Podstawowe wymogi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

  • status osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności konsumenckiej – dotyczy to także byłych przedsiębiorców
  • niewypłacalność – utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań, czyli inaczej do spłaty długów
  • trwałość sytuacji – utrata zdolności do spłaty długów musi być trwała, przyjmuje się, że opóźnienie w spłacie powinno przekraczać 3 miesiące

Co ważne, bankructwo konsumenckie możliwe jest nawet w tej sytuacji, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Warto jednak zaznaczyć, że upadłość konsumencka dotyczy tych dłużników, którzy nie doprowadzili do swojej niewypłacalności celowo, na przykład przez roztrwonienie swojego majątku. W tym przypadku sąd może w odmówić ustalenia planu spłaty wierzyciela, umorzenia długów.

Wniosek o upadłość konsumencką

Drugi ważny warunek to wniosek o upadłość konsumencką, który składany jest do sądu. Prawo nie wskazuje na termin przekazania wniosku, lecz najlepiej zrobić to jak najszybciej, ponieważ wtedy szanse na skuteczne oddłużenie rosną.

Wniosek przygotowuje się na podstawie formularza urzędowego, który można pobrać ze stron sądów. We wniosku należy wpisać wszystkie wymagane dane, między innymi dane osobowe, a także informacje o obecnym stanie majątkowym i posiadanych zadłużeniach.

Rodzaje postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe może być prowadzone na kilka różnych sposobów, dlatego też można dobrać je wtedy indywidualnie na podstawie sytuacji dłużnika.

Tryby prowadzenia postępowania upadłościowego:

  • procedura uproszczona
  • procedura ogólna
  • zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli – upadłość nie jest ogłaszana

W postępowaniach upadłościowychuczestniczy syndyk – to osoba zarządzająca majątkiem osoby postawionej w stan upadłości, która stanowi pośrednika pomiędzy nim a wierzycielami, którym dłużnik musi oddać pieniądze.